Spracúvanie osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou prevádzky našich webových stránok. Je pre nás dôležité, aby osobné údaje zákazníkov boli spracúvane spôsobom, ktorý neodporuje zásadám a požiadavkám NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) ani zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu, ale aj v záujme transparentnosti nakladania s osobnými údajmi, pripravil prevádzkovateľ webovej stránky túto informáciu o ochrane osobných údajov.

V prípadoch, keď sa od zákazníka ako od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytuje prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov nasledovné informácie:

  1. Prevádzkovateľom webových stránok je ŠINKO – DREVOVÝROBA, s.r.o., Palmová 119/25, Bratislava – Jarovce, 851 10, IČO 35764406
  2. Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia prevádzky webovej stránky ako aj obchodná komunikácia s potenciálnymi zákazníkmi, otázky, rezervácie či objednávky tovarov a služieb na základe požiadavky zákazníka a tiež marketingové aktivity prevádzkovateľa na základe oprávneného záujmu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je tak článok 6 odsek 2 písm b) a f) GDPR, a na jeho plnenie je nevyhnutné získať a spracúvať osobné údaje v minimálnom potrebnom a tiež možnom rozsahu.
  3. Pri prevádzke webových stránok dbáme o dôvernosť osobných údajov našich zákazníkov a ich osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom. Výnimkou môže byť prepravná spoločnosť v prípade objednávky, ktorá zabezpečí doručenie tovarov alebo služieb, poskytovateľ platobných služieb v prípade, že sa realizuje platba alebo iný subjekt so zákonným oprávnením na prístup k údajov.
  4. Osobné údaje zákazníkov súvisiace s komunikáciou prostredníctvom tejto webovej stránky, ako aj údaje súvisiace s dodaním tovarov a služieb, uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie archivačných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. príslušné právne predpisy upravujúce povinnosti pri vedení účtovníctva a pod.).
  5. Zákazník ako dotknutá osoba má právo na informácie a prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na portabilitu a tiež právo na vymazanie, právo na namietanie či obmedzenie spracúvania a právo obrátiť sa kedykoľvek na dozorný orgán ochrany osobných údajov. Právom každej dotknutej osoby je tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  6. Je našim cieľom získavať a spracúvať osobné údaje zákazníkov v najmenšom možnom rozsahu. Zabezpečenie obchodnej komunikácie či prípadné dodania tovarov a služieb však bez spracúvania osobných údajov nie je možné. Poskytnutie minimálneho rozsahu údajov je teda potrebné tak na obchodnú komunikáciu ako aj realizáciu objednávok.
  7. Je našim oprávneným záujmom vedieť, akým spôsobom naši návštevníci používajú naše webstránky, s cieľom zlepšiť možnosti a pohodlie ich návštevy a používania, ako aj možnosť realizácie marketingovej komunikácie. S týmto zámerom využívame v minimálnom možnom rozsahu aj nástroje tretích strán, ktoré nám to umožňujú. Ide najmä o Google Analytics IP adresy a cookies nám v tomto pomáhajú. Cookies si kedykoľvek môžete vymazať v nastaveniach svojho prehliadača.
  8. Ak zákazník súhlasil so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, vykonávame ho zasielaním e-mailových správ (napr. newsletter, alebo ponuka obdobných tovarov a služieb) na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme a z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.